Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
yếm thế
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • tt. Có tư tưởng chán đời: nhà nho yếm thế.
Related search result for "yếm thế"
Comments and discussion on the word "yếm thế"