Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
éclat
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • mảnh nổ, mảnh vỡ
  • éclats de verre
   mảnh vỡ thủy tinh
  • Voler en éclat
   vỡ tan tành
 • tiếng nổ
  • éclat de tonnerre
   tiếng sấm nổ
  • éclat de rire
   tiếng cười như pháo nổ, tiếng cười phá lên
 • (nghĩa bóng) tiếng vang; tai tiếng
  • Livre qui fit un grand éclat
   cuốn sách có tiếng vang lớn
  • éviter tout éclat
   tránh mọi tai tiếng
 • ánh chói, ánh
  • éclat du soleit
   ánh chói của mặt trời
  • éclat métallique
   ánh kim
 • (nghĩa bóng) sự chói lọi, sự rạng rỡ, sự hiển hách
  • L'éclat de la remommée
   tiếng tăm rạng rỡ
 • (nông nghiệp) chồi rễ; đoạn thân đã đâm rễ (tách ra đem trồng nơi khác)
Related words
Related search result for "éclat"
Comments and discussion on the word "éclat"