Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
étape
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • nơi trú quân; trạm nghỉ
  • Faire étape près d'une ville
   trú quân gần một thành phố
 • đoạn đường, độ đường, chặng
  • Une longue étape
   một đoạn đường dài
  • Course par étapes
   cuộc chạy đua từng chặn
 • giai đoạn, thời kỳ
  • Les étapes de la civilisation
   những giai đoạn của văn minh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thị trường; thương điếm
  • brûler les étapes
   đốt cháy giai đoạn
  • faire étape
   dừng lại
Related search result for "étape"
Comments and discussion on the word "étape"