Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
étonnant
Jump to user comments
tính từ
 • lạ lùng, kỳ dị
  • Homme étonnant
   người kỳ dị
 • cừ, tuyệt vời
  • Un film étonnant
   một phim tuyệt vời
danh từ giống đực
 • cái lạ lùng, điều lạ lùng
  • L'étonnant est qu'il est venu
   điều lạ lùng là anh ấy đến
Related words
Related search result for "étonnant"
Comments and discussion on the word "étonnant"