Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ôn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 Nh. ôn con.
  • 2 đgt. Học lại, nhắc lại điều đã học hoặc đã trải qua: ôn bài ôn chuyện cũ văn ôn võ luyện.
Related search result for "ôn"
Comments and discussion on the word "ôn"