Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
soupirer
Jump to user comments
nội động từ
 • thở dài
 • rì rào
  • Les roseaux qui soupirent
   những cây sậy rì rào
 • đeo đuổi
  • Soupirer après les honneurs
   đeo đuổi danh vọng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tỏ tình tha thiết
  • Soupirer pour une jeune fille
   tỏ tình tha thiết với một thiếu nữ
ngoại động từ
 • thở than
  • Soupirer ses peines
   thở than những nỗi đau buồn
 • (thơ ca) rền rĩ
  • Soupirer une chanson
   rền rĩ một bài hát
Related search result for "soupirer"
Comments and discussion on the word "soupirer"