Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
consommation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tiêu dùng, sự tiêu thụ
 • rượu nặng pha sô-đa
 • thức ăn uống (ở tiệm)
  • Régler les consommations
   trả tiền ăn uống
 • sự hoàn thành
  • La consommation du mariage
   sự động phòng
  • Jusqu'à la consommation des siècles
   cho đến ngày tận thế
Related words
Related search result for "consommation"
Comments and discussion on the word "consommation"