Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
formel
Jump to user comments
tính từ
 • rõ ràng, dứt khoát
  • Recevoir un ordre formel
   nhận một mệnh lệnh rõ ràng
  • Refus formel
   sự từ chối dứt khoát
 • hình thức
  • Logique formelle
   lôgic hình thức
  • Politesse formelle
   sự lễ phép hình thức (bề ngoài)
 • (từ mới; nghĩa mới) chính thức
  • Contact formel
   cuộc tiếp xúc hình thức
Related words
Related search result for "formel"
Comments and discussion on the word "formel"