Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
manifeste
Jump to user comments
tính từ
 • hiển nhiên, rõ rệt
  • Erreur manifeste
   sai lầm hiển nhiên
  • Différences manifestes
   những sự khác nhau rõ rệt
danh từ giống đực
 • bản tuyên ngôn
  • Manifeste du parti communiste
   bản tuyên ngôn của đảng cộng sản
 • (hàng hải) bản kê khai hàng hóa (trên tàu)
Related words
Related search result for "manifeste"
Comments and discussion on the word "manifeste"