Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
modeste
Jump to user comments
tính từ
 • khiêm tốn
  • Un savant modeste
   nhà bác học khiêm tốn
  • Air modeste
   vẻ khiêm tốn
  • Être modeste dans ses prétentions
   khiêm tốn trong yêu sách
 • giản dị, xoàng xĩnh, tầm thường
  • Mise modeste
   cách ăn mặc giản dị
  • Un modeste présent
   món quà xoàng xĩnh
  • Des gens d'une qualité intellectuelle très modeste
   những người trí óc rất tầm thường
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đúng mức
danh từ
 • người khiêm tốn
Related search result for "modeste"
Comments and discussion on the word "modeste"