Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
Delphi
Jump to user comments
Noun
  • thành phố Hy Lạp cổ đại trên sườn núi Parnassus, là nơi ẩn cư của nhà tiên tri của Delphi
Related search result for "Delphi"
Comments and discussion on the word "Delphi"