Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
embarrasser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm vướng, làm tắc, làm nghẽn
  • Embarrasser une rue
   làm nghẽn đường phố
 • làm cho lúng túng, làm cho khó nghĩ
  • Votre question m'embarrasse
   câu hỏi của anh làm cho tôi lúng túng
 • làm (cho) rắc rối
  • Embarrasser une affaire
   làm rắc rối một việc
 • (y học) làm (cho) rối loạn
  • Aliments qui embarrassent l'estomac
   thức ăn làm rối loạn tiêu hóa
Related search result for "embarrasser"
Comments and discussion on the word "embarrasser"