Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Kiện sừng sẽ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ý nói kiếm cớ vu vơ mà bày trò kiện tụng người ta
  • Kinh thi: "Thùy vị tước vô giốc, hà dĩ xuyên ngã ốc ? Thùy vị thử vô nha, hà di xuyên ngã dong ? Thùy vị nhữ vô gia, hà dĩ tốc ngã tung ? Tuy tộc nbgã tụng, diệc bất nhữ tùng."(Ai bảo chim sẽ không sừng (nếu không sừng) nó lấy gì đục được nóc nhà ta ? Ai bảo chuột không nanh ? (nếu không nanh) nó lấy gì đục được tường ta ? Ai bảo mày không có lễ cưới xin (nếu không có lễ cưới) mày lấy cớ gì đem tao đi kiện được ? Mày dù đem tao đi kiện, tao cũng chẳng theo mà lấy mày
Related search result for "Kiện sừng sẽ"
Comments and discussion on the word "Kiện sừng sẽ"