Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Linh Phụng gặp Ngô Đồng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chim Phượng thiêng tìm đậu ở cây Ngô Đồng, ví người hiền tài được ở đúng địa vị xứng đáng
  • Thơ Quyền A Kinh Thi khuyên vua cầu dùng người hiền tài, ví họ như chim Phượng gặp Ngô Đồng, như tôi hiền gặp vua sáng
  • Thơ có đoạn: "Phượng hoàng minh hỉ, vu bỉ cao cương, Ngô Đồng sinh bỉ, vũ bỉ triệu dương, Bổng bổng thê thê, cung ứng giai giai." (chim Phượng chim hoàng cùng hót ở trên đồi cao kia. Cây Ngô đồng mọc tốt tươi nơi sườn đồi mé đông, cành lá sum xuê tươi tốt, tiếng hót hòa âm vang vang)
  • Đại Nhã: Lời sớ chép: Phượng hoàng chi tính phi ngô đồng bất thê, phi trúc thực bất thực." (Tính chim Phượng chim Hoàng, không phải cây ngô đồng không đậu, không phải quả trúc không ăn)
Related search result for "Linh Phụng gặp Ngô Đồng"
Comments and discussion on the word "Linh Phụng gặp Ngô Đồng"