Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
linh cảm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • I. đgt. Cảm thấy bằng linh tính: linh cảm thấy điều chẳng lành. II. dt., Nh. Linh tính.
Related search result for "linh cảm"
Comments and discussion on the word "linh cảm"