Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nguyễn Phúc Bửu Đảo
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ( Nhâm ngọ 1882 - ất sửu 1925)
  • Con vua Đồng Khánh, vua thứ 12 triều Nguyễn. Sau khi vua Duy Tân thất bại trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp năm 1916 và bị đày sang đảo Réunion, thực dân Pháp đưa hoàng tử Bửu Đảo lên ngôi vua, hiệu năm là Khải Định, nên cũng gọi là vua Khải Định, được Trương Như Cương làm Phụ chánh đại thần
  • Từ khi lên ngôi, ông chỉ là một vua bù nhìn, mọi việc chính trị, quân sự, ngoại giao...đều do Pháp quyết định cả, ông chỉ lo vui chơi trong cung cấm
  • Năm 1922, Pháp đưa ông sang Paris để tuyên truyền, cổ vũ cho chính sách bảo hộ mà cha đẻ của chính sách này là Toàn quyền Albert Sarraut nhằm ru ngủ một số lưu học sinh và Việt kiều nhẹ dạ tại Pháp. Cùng đi với ông có Phạm Quỳnh và một số đại thần khác
  • Vừa đến nơi, ông bị nhà yêu nước Phan Chu Trinh lên án bằng một bức thư dài lời lẽ gay gắt vì những hành vi ám muội của ông và thực dân. Chính chuyến đi mờ ám này cùng bức thư trên đã gây một tiếng vang lớn đối với dư luận nước Pháp hồi đó. Triều đại ông không còn chút thực quyền nào cả. Lương Khắc Ninh, một người làm quan với Pháp khi viết thư cho ông cũng nói:" Khải Định vương qua hữu bất nhân thọ thất trách nặc, nhiên nan biệ"n (vua Khải Định qua thật bất nhân, điều ấy khó tránh cải được)
  • Ông mất năm 1925, con trai là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy lên nối ngôi hiệu năm là Bảo Đại
Related search result for "Nguyễn Phúc Bửu Đảo"
Comments and discussion on the word "Nguyễn Phúc Bửu Đảo"