Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
rappel
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự gọi về, sự triệu về, sự triệu hồi, sự rút về
  • Rappel d'un ambassadeur
   sự triệu hồi một đại sứ
  • Rappel de députés
   sự rút đại biểu về
 • (quân sự) sự gọi nhập ngũ lại
 • (quân sự) hiệu lệnh tập hợp
  • Sonner le rappel
   báo hiệu lệnh tập hợp
 • tràng vỗ tay mời (diễn viên) lại ra sân khấu
 • tiếng gọi đàn (của đa đa...)
 • sự nhắc lại, sự gợi lại; sự nhớ lại
  • Rappel d'un nom
   sự nhắc lại một tên; sự nhớ lại một tên
  • Injection de rappel
   (y học) mũi tiêm nhắc lại
 • sự truy lĩnh
  • Rappel des indemnités
   sự truy lĩnh phụ cấp
 • sự kéo lùi lại (vị trí ban đầu)
  • Touche de rappel
   nút bấm kéo lùi lại (ở máy đánh máy)
  • battre le rappel
   tập hợp mọi lực lượng cần thiết
  • bruit de rappel
   (y học) tiếng dội
  • rappel à l'ordre
   sự cảnh cáo nhắc lại trật tự
  • rappel à la raison
   sự nhắc nhở để biết điều hơn
Related words
Related search result for "rappel"
Comments and discussion on the word "rappel"