Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thái Hòa
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Lam Thái Hòa, tương truyền là một dật sĩ cuối đời Đường, thường mặc quần áo rách, một chân xỏ giầy một chân dẫm đất, đi lang thang ở đường ở chợ, một tay cầm một thanh gỗ dài 3 thước, uống rượu say nhừ rồi gõ thanh gỗ làm phách mà hát nghêu ngao
Related search result for "Thái Hòa"
Comments and discussion on the word "Thái Hòa"