Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Thiên hình vạn trạng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ sự biến hóa của vạn vật
  • Thơ "Nam Hải của Tào Cao có câu:
  • Đôn cách lộ triêu hoành khánh lão
  • Ban lăng ba da thổ tâm đan
  • Vạn trạng thiên hình giai đắc ý
  • Trường kình độc tự chuyển thân nan
  • (Buổi sớm, cá dồn vọt lên giọt sương ngậm dưới chiếc khánh xưa, ban đêm con trai vượt lên ngọn sóng nhả tấm lòng đỏ, muôn hình vạn trạng ấy thực đắc ý, duy con cá kình to là chuyển mình khó nhọc.)
Related search result for "Thiên hình vạn trạng"
Comments and discussion on the word "Thiên hình vạn trạng"