Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Danh Aỏn
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1754 - Bảo Triện, Gia Bình, Kinh Bắc - nay thuộc Hà Bắc - 1794) Hiệu Tản ông, Liễu Am. Đỗ hoàng giáp (1787), làm quan cuối đời Lê, phong tước Đinh Nhạc hầu. Khi Tây Sơn ra Bắc, Trần Danh án được Lê Chiêu Thống cử đi với Lê Duy Đản sang cầu cứu nhà Thanh. Lê Chiêu Thống thất bại. Trần Danh án về quê ẩn náu, nhiều lần từ chối không nhận lời mời của vua Quang Trung. Tác phẩm của Trần Danh án gồm có Liễu Am thi tập, Liễu Am Tản ông thi tập, Bảo triện Trần Danh Aỏn thi thảo v.v.
Related search result for "Trần Danh Aỏn"
Comments and discussion on the word "Trần Danh Aỏn"