Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vũ Thạnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1663 - Đan Loan, Đường An - nay là Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Hưng - ?) Đỗ đình nguyên thám hoa (1685), làm quan đến quyền Thiêm đô ngự sử, Bồi tụng. Thường trái ý chúa Trịnh nên bị bãi chức, ít lâu sau lại triệu ra làm đến Tự khanh
Related search result for "Vũ Thạnh"
Comments and discussion on the word "Vũ Thạnh"