Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aérer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thông gió
  • aérer une galerie de mine
   thông gió một đường hầm mỏ
 • phơi ra, tãi ra (ngoài không khí)
  • Aérer du paddy
   tãi thóc ra
 • tỉa bớt (cây rừng...); làm bớt rườm ra (bài văn, bài nói...)
Related search result for "aérer"
Comments and discussion on the word "aérer"