Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
abrupt
/ə'brʌpt/
Jump to user comments
tính từ
 • bất ngờ, đột ngột; vội vã
  • an abrupt turn
   chỗ ngoặc bất ngờ
  • an abrupt departure
   sự ra đi vội vã (đột ngột)
 • cộc lốc, lấc cấc, thô lỗ
  • an abrupt answers
   câu trả lời cộc lốc
  • abrupt manners
   cách cư xử lấc cấc
 • dốc đứng, hiểm trở, gian nan
  • abrupt coast
   bờ biển dốc đứng
  • the road to science is very abrupt
   con đường đi tới khoa học rất gian nan
 • trúc trắc, rời rạc (văn)
 • bị đốn, bị chặt cụt; như thể bị đốn, bị chặt cụt (cây...)
Related words
Related search result for "abrupt"
Comments and discussion on the word "abrupt"