Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
accéléré
Jump to user comments
tính từ
 • nhanh hơn lên, gấp
  • Pas accéléré
   bước nhanh hơn lên
  • Pouls accéléré
   mạch gấp
 • (vật lý) nhanh dần
  • Mouvement uniformément accéléré
   chuyển động nhanh dần đều
danh từ giống đực
 • sự quay chậm chiếu nhanh
Related search result for "accéléré"
Comments and discussion on the word "accéléré"