Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
accelerator
/æk'seləreitə/
Jump to user comments
danh từ
  • người làm tăng tốc độ
  • máy gia tốc; chân ga (xe ôtô)
    • high-frequency accelerator
      máy gia tốc tầng cao
  • (hoá học) chất gia tốc
  • (sinh vật học) dây thần kinh gia tốc
Related search result for "accelerator"
Comments and discussion on the word "accelerator"