Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
gas
/gæs/
Jump to user comments
danh từ
 • khí
 • khí thắp, hơi đốt
 • khí tê (dùng khi chữa răng) ((cũng) laughing gas)
 • (quân sự) hơi độc, hơi ngạt
 • khí nổ (mỏ, than)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) dầu xăng
 • (thông tục) chuyện rỗng tuếch không đâu vào đâu, chuyện tầm phào; chuyện huyên hoang khoác lác
IDIOMS
 • to step on the gas
  • (xem) step
ngoại động từ
 • cung cấp khí thấp, cung cấp hơi đốt (cho một căn buồng)
 • hơ (chỉ, sợi...) qua đèn khí (cho hết lông tơ)
 • thắp sáng bằng đén khí
 • thả hơi độc, thả hơi ngạt, làm ngạt bằng hơi độc
 • (thông tục) lừa bịp (ai) bằng những lời huênh hoang khoác lác
nội động từ
 • xì hơi
 • nói dông dài; nói chuyện tầm phào; huyên hoang khoác lác
Related search result for "gas"
Comments and discussion on the word "gas"