Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
throttle
/'θrɔtl/
Jump to user comments
danh từ
 • hầu, họng
 • (kỹ thuật) van tiết lưu, van bướm ((cũng) throttle-valve)
IDIOMS
 • at full throttle
  • mở hết ga (ô tô)
 • to close the throttle
  • giảm tốc độ
 • to open the throttle
  • tăng tốc độ
ngoại động từ
 • bóp cổ, bóp hầu
 • bóp nghẹt, đàn áp, trấn áp
  • the tyrant throttled freedom
   tên bạo chúa bóp nghẹt tự đo
 • (kỹ thuật) tiết lưu
IDIOMS
 • to throttle down
  • giảm tốc độ (của ô tô, máy)
Related search result for "throttle"
Comments and discussion on the word "throttle"