Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
afferent
/'æfərənt/
Jump to user comments
tính từ
  • (sinh vật học) hướng vào, dẫn vào, hướng tâm
    • afferent nerves
      dây thần kinh hướng tâm
Related words
Related search result for "afferent"
Comments and discussion on the word "afferent"