Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
alluring
/ə'lujəriɳ/
Jump to user comments
tính từ
  • quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ; có duyên, duyên dáng; làm say mê, làm xiêu lòng
Related words
Related search result for "alluring"
Comments and discussion on the word "alluring"