Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
amatory
/'æmətəri/
Jump to user comments
tính từ
  • yêu đương, biểu lộ tình yêu
  • (thuộc) ái tình, (thuộc) tình dục
Related words
Related search result for "amatory"
Comments and discussion on the word "amatory"