Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
anagogic
/,ænə'gɔdʤik/ Cách viết khác : (anagogical) /,ænə'rɔdʤikəl/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) phép giải thích kinh thánh theo nghĩa thần bí
Related search result for "anagogic"
Comments and discussion on the word "anagogic"