Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
annoyed
/ə'nɔid/
Jump to user comments
tính từ
  • bị trái ý, khó chịu, bực mình
    • to be very much annoyed at (about) something
      bực mình khó chịu về cái gì
  • bị quấy rầy, bị phiền hà
Related words
Related search result for "annoyed"
Comments and discussion on the word "annoyed"