Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
antecedent
/,ænti'si:dənt/
Jump to user comments
danh từ
 • vật ở trước, vật ở trước, vật đứng trước
 • (văn học) tiền đề
 • (toán học) số hạng đứng trước (của một tỷ số)
 • (triết học) tiền kiện
 • (ngôn ngữ học) tiền ngữ, mệnh đề đứng trước
 • (số nhiều) lai lịch, quá khứ, tiền sử (người)
  • to inquire into someone's antecedents
   điều tra lai lịch của ai
  • a man of shady antecedents
   người lai lịch không rõ ràng
tính từ
 • ở trước, đứng trước, về phía trước
  • to be antecedent to something
   trước cái gì
 • tiền nghiệm
Related words
Comments and discussion on the word "antecedent"