Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
root
/ru:t/
Jump to user comments
danh từ
 • rễ (cây)
  • to take root; to strike root
   bén rễ
  • to pull up by the roots
   nhổ cả rễ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • cây con cả rễ (để đem trồng)
 • ((thường) số nhiều) các cây có củ (cà rốt, củ cải...)
 • chăn, gốc
  • the root of a mountain
   chân núi
  • the root of a tooth
   chân răng
 • căn nguyên, gốc rễ, nguồn gốc, căn bản, thực chất
  • to get at (to) the root of the matter
   nắm được thực chất của vấn đề
  • the root of all evils
   nguồn gốc của mọi sự xấu xa
 • (toán học) căn; nghiệm
  • real root
   nghiệm thực
  • square (second) root
   căn bậc hai
 • (ngôn ngữ học) gốc từ
 • (âm nhạc) nốt cơ bản
 • (kinh thánh) con cháu
IDIOMS
 • to blush to the roots of one's hair
  • thẹn đỏ cả mặt; mặt đỏ tía tai
 • roof and branch
  • hoàn toàn, triệt để
   • to destroy root and branch
    phá huỷ hoàn toàn
 • to lay the axe to the root of
  • đào tận gốc (cây); phá huỷ đi, trừ tận gốc (cái gì)
 • to strike at the root of something
  • (xem) strike
ngoại động từ
 • làm bén rễ, làm bắt rễ (cây...)
 • (nghĩa bóng) làm ăn sâu vào, làm cắm chặt vào
  • terror rooted him to the spot
   sự khiếp sợ làm cho anh ta đứng chôn chân tại chỗ
  • strength rooted in unity
   sức mạnh xây dựng trên sự đoàn kết
 • (+ up, out...) nhổ bật rễ; trừ tận gốc, làm tiệt nọc
nội động từ
 • bén rễ, ăn sâu vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
động từ+ Cách viết khác : (rout) /raut/
 • (như) rootle
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tích cực ủng hộ, reo hò cổ vũ
  • to root for a candidate
   tích cực ủng hộ một ứng cử viên
  • to root for one's team
   (thể dục,thể thao) reo hò cổ vũ đội mình
Related search result for "root"
Comments and discussion on the word "root"