Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
anyhow
/'enihau/ Cách viết khác : (anyway) /'eniwei/
Jump to user comments
phó từ & liên từ
 • thế nào cũng được, cách nào cũng được
  • pay me anyhow, but do pay me
   anh trả tôi thế nào cũng được nhưng phải trả tôi
 • dầu sao chăng nữa, dù thế nào đi nữa
  • anyhow I must be off tomorrow
   dù sao chăng nữa mai tôi cũng phải đi
 • đại khái, qua loa, tuỳ tiện, được chăng hay chớ; cẩu thả, lộn xộn, lung tung
  • to do one's work anyhow
   làm đại khái, làm qua loa
  • things are all anyhow
   mọi việc đều lộn xộn
  • to feel anyhow
   cảm thấy sức khoẻ sút đi, cảm thấy ốm
Related words
Related search result for "anyhow"
Comments and discussion on the word "anyhow"