Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
any
/'eni/
Jump to user comments
tính từ
 • một, một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi)
  • have you any book(s)?
   anh có quyển sách nào không?
 • tuyệt không, không tí nào (ý phủ định)
  • I haven't any penny
   tôi tuyệt không có đồng xu nào
  • to prevent any casualtry
   tránh không bị thương tổn
 • bất cứ (ý khẳng định)
  • at any time
   vào bất cứ lúc nào
  • you may ask any person about it
   anh có thể hỏi bất cứ người nào về việc ấy
đại từ
 • một, một người nào đó, một vật nào đó (trong câu hỏi)
  • is there any of them there?
   có ai trong bọn họ ở đây không?
 • không chút gì, không đứa nào (ý phủ định)
  • I cannot find any of them
   tôi không tìm thấy một đứa nào trong bọn chúng
 • bất cứ vật gì, bất cứ ai (ý khẳng định)
  • choose any of these books
   anh có thể chọn bất cứ quyển nào trong những quyển sách này
phó từ
 • một, chút nào, một tí nào (trong câu phủ định, câu hỏi dạng so sánh)
  • is that any better?
   cái đó có khá hơn chút nào không?
  • I can't speak any plainer
   tôi không thể nói rõ hơn được nữa
 • hoàn toàn
  • it did not matter any
   vấn đề hoàn toàn không đáng kể; việc hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì
Related words
Related search result for "any"
Comments and discussion on the word "any"