Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
apparent
Jump to user comments
tính từ
 • thấy rõ, rõ ràng, hiển nhiên
  • Preuve apparente
   chứng cớ hiển nhiên
  • Dangers apparents et dangers latents
   nguy cơ hiển nhiên và nguy cơ ngấm ngầm
 • bề ngoài
  • Apparente imbécilité
   sự ngốc nghếch bề ngoài
 • (vật lý) học, thiên (văn học) biểu kiến
  • Mouvement apparent du soleil
   chuyển động biểu kiến của mặt trời
 • (từ cũ, nghĩa cũ) to, quan trọng
  • Personnage apparent
   nhân vật quan trọng
Related search result for "apparent"
Comments and discussion on the word "apparent"