Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
arrive
/ə'raiv/
Jump to user comments
nội động từ
 • (+ at, in) đến, tới nơi; xảy đến
 • đi đến, đạt tới
  • to arrive at a conclusion
   đi tới một kết luận
  • to arrive at perfection
   đạt tới chỗ toàn thiện
 • thành đạt
Related words
Related search result for "arrive"
Comments and discussion on the word "arrive"