Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
leave
/li:v/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cho phép
  • by your leave
   xin phép ông, xin phép anh
  • to ask leave
   xin phép
  • to get leave
   được phép
  • to give leave
   cho phép
  • to refuse leave
   từ chối không cho phép
  • without a "by (with) your leave "
   không thèm xin phép
 • sự được phép nghỉ
  • to be on leave
   nghỉ phép
  • leave of absence
   phép nghỉ; thời gian nghỉ có phép
  • absent without leave
   (quân sự) nghỉ không phép
 • sự cáo từ, sự cáo biệt
  • to take leave
   cáo từ
IDIOMS
 • to take French leave
  • (xem) French
 • to take leave of one's senses
  • (xem) sense
ngoại động từ
 • để lại, bỏ lại, bỏ quên
 • để lại (sau khi chết), di tặng
  • our ancesters left us a great cultural legacy
   cha ông chúng ta để lại một gia tài văn hoá lớn
 • để, để mặc, để tuỳ
  • leave it at that
   (thông tục) thôi cứ để mặc thế
  • to leave something to somebody to decide
   để tuỳ ai quyết định cái gì
  • leave him to himself
   cứ để mặc nó
 • bỏ đi, rời đi, lên đường đi
  • to leave Hanoi for Moscow
   rời Hà nội đi Mát-xcơ-va
 • bỏ (trường...); thôi (việc)
  • to leave school
   thôi học; bỏ trường
nội động từ
 • bỏ đi, rời đi
  • the train leaves at 4 p.m.
   xe lửa đi vào lúc 4 giờ chiều
 • ngừng, thôi, nghỉ
IDIOMS
 • to leave about
  • để lộn xộn, để bừa bãi
 • to leave alone
  • mặc kệ, bỏ mặc, không dính vào
   • leave him alone
    để mặc nó, đừng có chòng nó
 • to leave behind
  • bỏ quên, để lại
   • to leave a good name behind
    lưu danh, để lại tiếng thơm
 • to leave off
  • bỏ không mặc nữa (áo)
  • bỏ, ngừng lại, thôi
   • to leave off work
    nghỉ việc, ngừng việc
 • to leave out
  • bỏ quên, bỏ sót, để sót
  • xoá đi
   • leave that word out
    xoá từ ấy đi
 • to leave over
  • để lại về sau (chưa giải quyết ngay)
 • to leave the beaten track
  • không đi vào con đường mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to leave go
 • to leave hold of
  • buông ra
 • to leave much to be desired
  • chưa tốt, còn nhiều điều đáng chê trách
 • to leave no means untried
 • to leave no stone unturned
  • dùng đủ mọi thủ đoạn, dở đủ mọi cách
 • to leave the rails
  • (xem) rail
 • to leave room for
  • nhường chỗ cho
 • to leave someone in the lurch
  • (xem) lurch
 • to leave to chance
  • phó mặc số mệnh
 • to leave word
  • dặn dò, dặn lại
 • to get left
  • (thông tục) bị bỏ rơi
   • to have no strength left
    bị kiệt sức
 • this leaves him indifferent
  • việc ấy cũng chẳng làm cho nó quan tâm; nó thờ ơ với việc ấy
Related search result for "leave"
Comments and discussion on the word "leave"