Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
attacher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • buộc, cột, cài, xích...
 • gắn, gắn bó
  • Attacher son nom à une invention
   gắn tên tuổi của mình với một phát minh
  • Les sentiments qui l'attachent à son pays natal
   những tình cảm làm cho anh ta gắn bó với quê hương
 • nhận vào (để giúp việc)
  • Il m'a attaché à son cabinet
   ông ta đã nhận tôi vào làm việc ở văn phòng của ông
 • chú vào, hướng vào
  • Attacher ses yeux sur quelque chose
   chú mắt vào cái gì
 • cho, gán cho
  • Attacher un sens à un mot
   gán một ý nghĩa cho một từ
  • Attacher de l'importance à quelque chose
   cho việc gì là có tầm quan trọng
nội động từ
 • dính nồi
  • Le riz a attaché
   cơm dính nồi
Related words
Related search result for "attacher"
Comments and discussion on the word "attacher"