Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
atteindre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ném trúng, bắt trúng
  • Atteindre quelqu'un d'un coup de pierre
   ném đá trúng ai
 • tác hại đến, tác động đến
  • Rien ne l'atteint, il est indifférent
   chẳng có gì tác động được đến nó, nó phớt tất
 • gặp
  • J'ai pu l'atteindre chez lui
   tôi đã gặp được anh ta tại nhà
 • với tới, tới, đến, đạt
  • Nous atteindrons Hanoi avant la nuit
   ta sẽ tới Hà Nội trước khi đêm xuống
  • Atteindre le but
   đạt mục đích
  • Atteindre une limite
   đạt tới giới hạn.
nội động từ
 • (văn học) đạt tới
  • Atteindre à la perfection
   đạt tới mức hoàn thiện
Related words
Related search result for "atteindre"
Comments and discussion on the word "atteindre"