Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aventure
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • biến cố, nỗi gian truân
  • Les aventures de la vie
   những nỗi gian truân trong cuộc sống
 • sự mạo hiểm, cuộc phiêu lưu
  • Aimer les aventures
   thích mạo hiểm
  • Film d'aventures
   phim phiêu lưu mạo hiểm
  • L'esprit d'aventure
   óc mạo hiểm, óc phiêu lưu
 • cuộc dan díu (về tình dục)
  • à l'aventure
   không có chủ định
  • chercher aventure
   cầu may
  • dire la bonne aventure à qqn
   bói cho ai, đoán số cho ai
  • diseur de bonne aventure, diseuse de bonne aventure
   ông thầy bói, bà thầy bói
  • par aventure
   (văn học) tình cờ, ngẫu nhiên
Related search result for "aventure"
Comments and discussion on the word "aventure"