Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
battle
/'bætl/
Jump to user comments
danh từ
 • trận đánh; cuộc chiến đấu
 • chiến thuật
IDIOMS
 • battle royal
  • trận loạn đả
 • to fight somebody's battle for him
  • đánh hộ cho người nào hưởng; làm cỗ sẵn cho ai
 • general's battle
  • trận thắng do tài chỉ huy
 • soldier's battle
  • trận đánh do đánh giỏi và dũng cảm
nội động từ
 • chiến đấu, vật lộn
  • to battle with the winds and waves
   vật lộn với sóng gió
Related words
Comments and discussion on the word "battle"