Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fight
/fait/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đấu tranh, sự chiến đấu; trận đánh, cuộc chiến đấu
  • to give fight; to make a fight
   chiến đấu
  • valiant in fight
   dũng cảm trong chiến đấu
  • a sham fight
   trận giả
 • (nghĩa bóng) sự mâu thuẫn, sự lục đục
 • khả năng chiến đấu; tính hiếu chiến, máu hăng
  • to have fight in one yet
   còn hăng
IDIOMS
 • to show fight
  • kháng cự lại, chống cự lại
nội động từ fought
 • đấu tranh, chiến đấu, đánh nhau
  • to fight agianst imperialism
   đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc
  • to fight for independence
   đấu tranh để giành độc lập
ngoại động từ
 • đấu tranh, chiến đấu, đánh, tiến hành đấu tranh trong (vụ kiện, vụ tranh chấp...); tranh luận (một vấn đề gì)
  • to fight a battle
   đánh một trận
 • điều kiện (quân, tàu) trong trận đánh
 • cho (gà...) chọi nhau; cho (võ sĩ...) giao đấu
IDIOMS
 • to fight down
  • đánh bại, đè bẹp
 • to fight it out
  • đấu tranh đến cùng; làm cho ra lý lẽ
 • to light off
  • đánh lui
 • to fight something out
  • đấu tranh để giải quyết một vấn đề gì
 • to fight shy of somebody
  • tránh xa ai
 • to fight one's way in life
  • đấu tranh để vươn lên trong cuộc sống
Related search result for "fight"
Comments and discussion on the word "fight"