Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
struggle
/'strʌgl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đấu tranh; cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu
  • the struggle for independence
   cuộc đấu tranh giành độc lập
  • the struggle for existence
   cuộc đấu tranh sinh tồn
nội động từ
 • đấu tranh, chống lại
  • to struggle against imperialism
   đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc
 • vùng vẫy; vật lộn
  • the child struggled and kicked
   đứa trẻ vùng vẫy và đạp
  • to struggle for one's living
   vận lộn kiếm sống
  • to struggle with a mathematical problem
   đánh vật với một bài toán
 • cố gắng, gắng sức
  • to struggle to express oneself
   cố gắng diễn đạt, cố gắng phát biểu ý kiến (về một vấn đề gì)
 • di chuyển một cách khó khăn, len qua
  • to struggle through the crowd
   len qua đám đông
Related search result for "struggle"
Comments and discussion on the word "struggle"