Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cover
/'kʌvə/
Jump to user comments
danh từ
 • vỏ, vỏ bọc, cái bọc ngoài; bìa sách; phong bì
  • under the same cover
   trong cùng một bọc, trong cùng một phong bì
 • vung, nắp
  • the cover of a pan
   vung chão, vung xoong
 • lùm cây, bụi rậm
 • chỗ núp, chỗ trốn, chỗ trú
 • màn che, lốt, mặt nạ ((nghĩa bóng))
  • under the cover of religion
   đội lốt tôn giáo, giả danh tôn giáo
 • bộ đồ ăn cho một người (ở bàn ăn)
 • (thương nghiệp) tiền bảo chứng
IDIOMS
 • air cover
  • lực lượng không quân yểm hộ (cho một cuộc hành quân)
 • to break cover
  • ra khỏi nơi trú ẩn (thú rừng)
 • to read a book from cover to cover
  • đọc một quyển sách từ đầu đến cuối
 • to take cover
  • (quân sự) ẩn núp
   • under [the] cover of
    giả danh, đội lốt
  • dưới sự yểm trợ của
   • under cover of the night
    thừa lúc đêm tối
ngoại động từ
 • che, phủ, bao phủ, bao trùm, bao bọc
  • to cover a wall with paper
   dán giấy phủ lên tường
  • to cover one's face with one's hands
   lấy tay che mặt
  • to cover someone with disgrace
   (nghĩa bóng) ghẻ lạnh ai, bỏ rơi ai
  • to cover oneself with glory
   được vẻ vang
 • mặc quần áo, đội mũ
  • cover yourself up, it's cold today
   hôm nay trời lạnh đấy mắc quần áo ấm vào
  • to stand covered; to remain covered
   cứ đội mũ, cứ để nguyên mũ trên đầu, không bỏ ra
 • (quân sự) che chở, bảo vệ, yểm hộ; khống chế, kiểm soát
  • to cover the retreat
   yểm hộ cuộc rút lui
  • to cover an area
   khống chế cả một vùng (pháo đài, ổ pháo...), kiểm soát cả một vùng
 • giấu, che giấu, che đậy
  • to cover one's confusion
   che dấu sự bối rối
  • to cover one's tracks
   làm mất dấu vết
 • bao gồm, bao hàm, gồm
  • the definition does not cover all the meanings of the word
   định nghĩa đó không bao hàm được tất cả ý của từ
  • the book covers the whole subject
   cuốn sách bao hàm toàn bộ vấn đề
 • trải ra
  • the city covers ten square miles
   thành phố trải ra trên mười dặm vuông
 • đi được
  • to cover sixty kilometres in three hours
   đi được sáu kilômét trong ba tiếng đồng hồ
 • đủ để bù đắp lại được, đủ để trả
  • this must be enough to cover your expenses
   số tiền này ắt là đủ để trả các khoản chi tiêu của anh
  • to cover a loss
   đủ để bù đắp lại chỗ mất mát
 • nhằm, chĩa vào (ai)
  • to cover someone with a revolver
   chĩa súng lục vào ai
 • ấp (trứng)
 • (động vật học) phủ (cái), nhảy (cái)
 • theo dõi (dự) để điện tin tức về nhà báo
  • to cover a conference
   theo dõi (dự) một hội nghị với tư cách là phóng viên
 • bảo hiểm
  • a covered house
   một toà nhà có bảo hiểm
IDIOMS
 • to cover in
  • che phủ, phủ kín
  • phủ đầy đất, lấp đất (một nấm mồ...)
 • to cover up
  • bọc kỹ, bọc kín
  • giấu giếm, che đậy
Related search result for "cover"
Comments and discussion on the word "cover"