Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
branle
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự lắc
  • Le branle d'une cloche
   sự lắc chuông
 • sự thúc cho chuyển động, sự thúc
  • Mettre en branle
   cho chuyển động
  • Se mettre en branle
   chuyển động; hoạt động
 • (kỹ thuật) hàm êtô
 • (từ cũ, nghĩa cũ) điệu vũ brănglơ
 • (hàng hải) từ cũ nghĩa cũ cái võng
Related search result for "branle"
Comments and discussion on the word "branle"