Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
burthen
/'bə:dn/ Cách viết khác : (burthen) /'bə:ðən/
Jump to user comments
danh từ
 • gánh nặng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to bend beneath the burden
   còng xuống vì gánh nặng
  • to be a burden to someone
   là gánh nặng cho ai
 • (hàng hải) sức chở, trọng tải (của tàu)
  • a ship of a thousand tons burden
   tàu sức chở một nghìn tấn
 • món chi tiêu bắt buộc
 • đoạn điệp (bài bát)
 • ý chính, chủ đề (bài thơ, cuốn sách)
IDIOMS
 • beast of burden
  • súc vật thồ
  • (nghĩa bóng) thân trâu ngựa
ngoại động từ
 • chất nặng lên; đè nặng lên ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to be burdened with debts
   nợ nần chồng chất
Related words
Related search result for "burthen"
 • Words pronounced/spelled similarly to "burthen"
  burden burthen
Comments and discussion on the word "burthen"