Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
weight
/'weit/
Jump to user comments
danh từ
 • trọng lượng, sức nặng
  • he is twice my weight
   anh ấy nặng bằng hai tôi
  • to try the weight of
   nhấc lên xem nặng nhẹ
  • to lose weight
   sụt cân
  • to gain (put on) weight
   lên cân, béo ra
 • cái chặn (giấy...)
 • qu cân
  • set of weights
   một bộ qu cân
  • weights and measures
   đo lường, cân đo
 • qu lắc (đồng hồ)
 • (thưng nghiệp) cân
  • to be sold by weight
   bán theo cân
  • to give good (short) weight
   cân già (non)
 • (thể dục,thể thao) hạng (võ sĩ); tạ
  • to put the weight
   ném tạ
 • (y học) sự nặng (đầu); sự đầy, sự nặng (bụng)
 • (kiến trúc); (kỹ thuật) ti trọng, sức nặng
  • to support the weight of the roof
   chịu ti ti trọng của mái nhà
 • (vật lý) trọng lực; trọng lượng riêng
 • (nghĩa bóng) tầm quan trọng, sức thuyết phục; trọng lượng, tác dụng, nh hưởng
  • an argument of great weight
   một lý lẽ có sức thuyết phục lớn (có trọng lượng)
  • to have no (little, great) weight with somebody
   không có (có ít, có nhiều) uy tín (nh hưởng) đối với ai
  • man of weight
   người quan trọng, người có nh hưởng lớn
  • to carry weight
   có thế; có tầm quan trọng; có nh hưởng lớn
IDIOMS
 • to pull one's weight
  • hết sức, nỗ lực; đm đưng phần việc của mình, chịu phần trách nhiệm của mình
ngoại động từ
 • buộc thêm vật nặng, làm nặng thêm
  • to weight a net
   buộc chì vào lưới
 • đè nặng lên, chất nặng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • (kỹ thuật) xử lý cho chắc thêm (vi)
Related search result for "weight"
Comments and discussion on the word "weight"