Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
buttoned
Jump to user comments
Adjective
  • được đóng khít lại, được khép lại bằng cúc hoặc thứ gì đó giống cúc
Related words
Related search result for "buttoned"
Comments and discussion on the word "buttoned"